МЕКТЕПТИН ИЧКИ КОНТРОЛУ

Мектеп-гимназиянын ички кѳзѳмѳлү Кыргыз Республикасынын Билим берүү мый-замынын жана башка укуктук-нормативдик актыларынын сакталышын, окуу программаларынын, окуу планынын аткарылышын, окуучулардын билим сапатынын абалын, предметтердин окутулуш деңгээлин, тарбиялык иштердин аткарылышын көзөмөл кылат, анализдейт, корректирлөөнү сунуштайт жана окуу-тарбия процессинде пайда болгон көйгөйлөрдү аныктайт.

Ички көзөмөл жылдык пландын негизинде “Ички көзөмөл жөнүндө” Жобого ылайык төмөнкү багыттарды камтуу менен жүргүзүлөт:

ü Окуу программаларынын аткарылышы;

ü Предметтердин окутулуш деңгээли;

ü Окуучулардын билим сапаты, өздөштүрүүсү, өнүгүүсү, сабакка катышуусу ж.б.;

ü Мугалимдердин ишмердүүлүк жүргүзүү деңгээли, методикалык өсүшү ж.б.;

ü Мектеп документациясынын жүргүзүлүшү;

ü Ички эмгек тартибинин сакталышы;

ü Окутуунун окуу-методикалык камсыздалышы;

ü Материалдык-техникалык базанын абалы;

ü Окуучулар үчүн түзүлгөн шарттар (ашкана, жылуулук, жарык берүү ж.б.)

ü Структуралык бөлүктөрдүн ишмердүүлүгү (метод бирикмелер, китепкана, окуу бѳлмѳлѳрү);

ü Гимназиянын билим тарбия ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугу (олимпиада, конкурс)

ü Ата-энелер менен жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгы;

ü Тарбиялык иштердин аткарылыш деңгээли.

Ички көзөмөлдө окутуу-тарбиялоо процессинин бардык тармагын камтуу менен жыйынтыктары боюнча маалымдамалар жазылып, административдик, директор алдындагы, педагогикалык кенеште жана методикалык кенештин отурумдарында, ата-энелер чогулуштарында каралат. Ички көзөмөлдөөдө текшерүүнүн ар кандай формалары (административдик срездер, байкоо жүргүзүүлөр, аңгемелешүүлөр, сурамжылоо, анкета алуу, тестирлөө ж.б.) колдонулуп, жалпылоочу материалдар гимназиянын ишмердүүлүгүн корректирлөөдө жана уюштурууда колдонулат. Окутуу-тарбиялоо процессин көзөмөлдөөдө администрациядан тышкары усулдук бирикме башчыларына, окуучулардын билим, билгичтик, көндүмдөрүн текшерүүчү муга-лимдердин жумушчу тобуна ишеним артылат.