ЭЛЕКТРОНДУК МЕКТЕП

Проект iKitep

Проект Lib.kg

Библиотека edc.kg

Мектеп-гимназиянын директору, кыргыз тили жана адабияты мугалими Б.Ч.Сыдыкованын жеке авторлугу менен 2012-жылы орус 7-классы үчүн окуу китебинин экинчи басылышы, ал эми 2017-жылы үчүнчү басылышы жарыкка чыгып, Республиканын мектептеринде окутулуп жатат. Андан сырткары мамлекеттик тилди ѳркүндѳтүүгѳ да салымын кошуп, мугалимдер үчүн “Окуу орус тилинде жүргүзүлгѳн мектептерде кыргыз тилин окутуунун маселери”(2002-ж.) аттуу методикалык колдонмого да авторлош. Окуучулар үчүн “Сенин кыргызча-орусча сѳздүгүң”-2001-ж.(авторлош) басылып чыккан. Андан сырткары сабактын иштелмелери, илимий макалалар жана публикацияларды мугалимдер үчүн жазып чыгарган.

УЧЕБНИК 7 КЛ_10.doc